Persoanele fizice care vor să-și izoleze termic locuința vor putea cere de la stat o sumă nerambursabilă de până la 40.000 de lei, în cadrul programului „Casa Verde Plus 2016”, se arată într-un proiect de act normativ al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP).

Regulile din acest an pentru participarea în programul denumit, pe scurt, „Casa Verde Plus” sunt incluse într-un Proiect de ordin MMAP pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari persoane fizice. Acesta a fost publicat marți în dezbatere publică și, pentru a se aplica, are nevoie doar de aprobarea ministrului mediului.

Prin intermediul programului „Casa Verde Plus”, statul vrea să încurajeze folosirea materialelor izolatoare pentru a reduce consumul energetic al clădirilor, cu scopul de a îmbunătăți calitatea mediului. Banii nerambursabili vor fi acordați persoanelor fizice atât pentru casele unifamiliale nou-construite, cât și pentru renovarea celor deja existente.

Concret, persoanele înscrise în program vor putea cere o sumă de până la 40.000 de lei, care va fi acordată sub forma unei prime de eficiență energetică. Respectându-se această limită, în proiect se face referire atât la o finanțare de maximum 80 de lei pe metru pătrat pentru achiziția și montarea materialelor de izolare termică a pereților exteriori și izolarea interioară a acoperișului, cât și la una de cel mult 120 de lei/mp izolat și finisat.

Fiecare solicitant va putea să ceară o singură primă de eficiență energetică, pentru o singură casă, iar eventualele costuri suplimentare, ce vor depăși finanțarea nerambursabilă, vor fi suportate de către acesta. Cheltuielile eligibile vor cuprinde atâtachiziția de materiale, cât și serviciile de manoperă, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora.

Sesiunile de înscriere în programul „Casa Verde Plus” vor fi stabilite și apoi anunțate public de către Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Cererile cetățenilor vor fi acceptate în limita fondurilor programului, în ordinea înregistrării.

Cine se va putea înscrie în „Casa Verde Plus”

Persoanele fizice se vor putea înscrie în programul guvernamental dacă sunt cetățeni români sau cetățeni ai Uniunii Europene ori ai Spațiului Economic European (cu domiciliul stabil în România), se arată în proiectul MMAP.

Alte condiții sunt ca solicitanții să fie ori proprietari/coproprietari ai locuinței ce urmează să fie renovată, ori proprietari ai terenului pe care-și vor construi noua casă izolată termic. De asemenea, conform documentului citat, celelalte condiții de participare vor fi:

 • solicitantul să fie titularul autorizației de construire pentru casa pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau să dețină autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirii;
 • construcția și terenul să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare în instanţă, unei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • solicitantul să aibă plătite taxele, impozitele, amenzile și contribuțiile către bugetul de stat și bugetele locale;
 • în activitatea desfășurată anterior începerii proiectului să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului.

„Nu este eligibil solicitantul care deține în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unități individuale, apartamente – locuințe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuințe și spații cu altă destinație, după caz”, este explicat în proiectul de ordin aflat în dezbatere publică.

De reținut este că proiectele de izolare termică vor putea fi acceptate dacă izolația pentru exterior a fațadei și cea de interior a acoperișului va avea o grosime de minimum 15 cmși va fi constituită din aceste materiale: cânepă, lână, vată minerală bazaltică, vată minerală, plută, perlit, celuloză, paneluri structurale termoizolante pe bază de oxid de magneziu, tencuieli fără compuși organici volatili, adezivi fără compuși organici volatili, vopsele și amorse fără compuși organici volatili. Totodată, materialele enumerate vor trebui folosite pentru toată suprafața fațadei și a acoperișului, iar proiectul de izolare termică va trebui să fie implementat în România.

Lista actelor necesare va include și un proiect tehnic

Cetățenii care vor dori să se înscrie în programul „Casa Verde Plus”, pentru a obține finanțarea nerambursabilă de maximum 40.000 de lei pentru izolarea unei case noi, vor trebui să depună la AFM un dosar de finanțare constituit din următoarele documente:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • autorizația de construire valabilă la data depunerii dosarului (copie legalizată), plus, dacă este cazul, documentul din care rezultă preluarea autorizației de construire (copie legalizată);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind terenul pe care se construiește casa), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • un proiect tehnic care să prezinte în mod explicit lista de cantități și tipul materialelor folosite, precum și care să ateste respectarea regulilor privind materialele de izolație și grosimea izolației (original);
 • pentru situația în care autorizația de construire a fost obținută pentru un proiect care nu prevedea utilizarea materialelor enumerate mai sus, solicitantul va depune dispoziția de șantier pentru schimbarea soluției tehnice (original), verificată de verificatori autorizați, însoțită de memoriu tehnic justificativ, note de renunțări, liste de cantități suplimentare, secțiuni și piese desenate de modificare a soluției tehnice;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantului (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • adeverința privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilelele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Ministerului Afacerilor Interne (original).

În cazul izolării unei locuințe unifamiliale deja existente, dosarul de înscriere va trebui să conțină următoarele:

 • cererea de finanțare;
 • actul de identitate al solicitantului (copie);
 • extrasul de carte funciară pentru informare (privind construcția), emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (original);
 • certificatul de performanţă energetică a clădirii, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii dosarului de finanțare (copie legalizată);
 • proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, verificat de un verificator autorizat (original);
 • certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul fiscal teritorial (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală de la domiciliul solicitantul (original sau copie legalizată);
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situația în care domiciliul solicitantului este diferit de adresa de implementare (original sau copie legalizată);
 • o declarație pe propria răspundere;
 • o adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării, emisă de o bancă comercială, sau extrasul de cont;
 • pentru imobilelele deținute în coproprietate se va depune o declarație notarială, semnată de toți coproprietarii, referitor la faptul că nu vor depune cerere pentru același imobil (original);
 • certificatul de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial al Internelor (original).

Dosarele de înscriere vor trebui depuse (într-un singur exemplar, în plic sigilat) fie direct la sediul AFM, fie prin poștă, cu confirmare de primire, adresa fiind Splaiul Independenţei, nr. 294, corp A, sector 6, cod poștal 060031, municipiul București. Lipsa unui document, prezentarea acestuia într-o altă formă decât cea solicitată sau ieșirea sa din perioada de valabilitate vor fi egale cu respingerea dosarului de finanțare.

Atenție! Proiectul de ordin NU se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.